0

Normy zgodności towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej

iso

W ostatnich latach widoczne jest coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza jego obszarem. Związane jest to z faktem, że rynek wspólnotowy jest bardzo chłonny na różnego rodzaju wyroby, które nie są wytwarzane przez rodzime przedsiębiorstwa. Jednakże samo wprowadzenie towarów do obrotu na jego obszarze niejednokrotnie stanowi dla przedsiębiorców ogromne wyzwanie, gdyż usłane jest licznymi barierami, w szczególności dotyczącymi natury prawnej i jakościowej produktów. Spowodowane jest to koncepcją rynku wspólnotowego, która zakłada, że wyroby sprzedawane w jego obrębie, muszą odznaczać się odpowiednim poziomem jakości. W związku z tym możliwość ich wprowadzenia musi odbywać się z uwzględnieniem odpowiednich norm, ale także być w zgodzie z właściwymi regulacjami prawnymi. Dlatego też szansę zaistnienia i bycia na przedmiotowym rynku mają tylko przedsiębiorcy, którym uda się sprostać wymaganiom i standardom obowiązującym w Unii Europejskiej.

Członkostwo Polski we wspólnocie wymusza również na przedsiębiorcach, pragnących wprowadzić na jej terytorium dane wyroby, konieczność spełnienia norm europejskich. Jest to wynikiem harmonizacji przepisów dotyczących standaryzacji norm w zakresie wyrobów na całym obszarze Unii Europejskiej.

Powszechna certyfikacja obowiązkowa w Unii Europejskiej

Spora część wyrobów, zanim trafi do obrotu lub zostanie oddana do użytku na terytorium wspólnoty, powinna zostać odznaczona certyfikatem CE. Potwierdza on, że dany towar został odpowiednio zbadany oraz że spełnia unijne wymogi dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Istotne jest, że oznakowanie CE ma zastosowanie wyłącznie do wyrobów, dla których wprowadzono unijne specyfikacje. Oznacza to, że nie każdy wyrób musi zostać oznakowany certyfikatem CE. Obowiązek ten dotyczy jedynie tych produktów, które zostały objęte dyrektywami szczegółowymi w zakresie ich oznaczenia. Jego uzyskanie wiąże się z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej, która będzie potwierdzać, że dany wyrób spełnia wszystkie wymagania obowiązujące w Unii Europejskiej.

Aby móc umieszczać oznakowanie CE na swoich produktach, należy zebrać odpowiednią dokumentację techniczną. Jest ona różna w zależności od kategorii wyrobu. Pozytywny wynik oceny zgodności przeprowadzanej przez jednostkę notyfikowaną stanowi podstawę do wydania certyfikatu. Oceny zgodności wyrobu ze szczegółowymi wymaganiami zobowiązany jest zlecić producent lub importer. Warto również podkreślić, że producent danego wyrobu, nieposiadający siedziby na terytorium Unii Europejskiej, nie jest zobowiązany do jego uzyskania, o ile nie zamierza oferować go w jej obszarze. Jeżeli jednak ma zamiar wprowadzać dany wyrób w jej granicach, to zobowiązany jest do uzyskania deklaracji zgodności i naniesienia znaku CE. Obowiązek sprawdzenia czy dany wyrób posiada deklarację zgodności oraz czy naniesiono na nim znak CE spoczywa również na importerze, który wprowadza wyrób do obrotu.

Poniżej wskazano listę wyrobów, które należy znakować znakiem CE:

 • Wyroby budowlane
 • Maszyny
 • Sprzęt elektroniczny
 • Urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe
 • Zabawki
 • Środki Ochrony Indywidualnej (w tym odzież roboczą, maski, okulary robocze itp.)
 • Wyroby medyczne
 • Urządzenia radiowe
 • Przyrządy pomiarowe
 • Urządzenia spalające paliwa gazowe
 • Jachty śródziemne i morskie
 • Dźwigi

Oczywiście, oprócz certyfikatu CE, przedsiębiorca spoza Unii Europejskiej może uzyskać również inne certyfikaty, które będą potwierdzały spełnienie przez dany wyrób określonych norm lub standardów. Podkreślić należy, że ich uzyskanie jest często dobrowolne, zaś ich rodzaj i charakter uwarunkowany jest kategorią danego wyrobu.

Certyfikaty w Polsce

Polska, wychodząc naprzeciw normom i standardom występującym w Unii Europejskiej, wprowadza wiele rozwiązań zbliżonych do jej europejskich odpowiedników. Oznacza to, że możliwe jest wprowadzanie do obrotu lub oddanie do użytku na jej terytorium wyrobu, jeżeli spełnia właściwe normy i zostanie prawidłowo oznakowany. Dotyczy to zwłaszcza certyfikatu CE, który winien być umiejscowiony na wyrobach, na których dyrektywy europejskie nakładają taki obowiązek. Zabronione jest umieszczanie na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wymagań, lub do którego nie zastosowano właściwej procedury oceny zgodności, oznakowania zgodności lub znaków podobnych mogących wprowadzać w błąd użytkownika, konsumenta lub dystrybutora tego wyrobu.

Zaznaczyć należy, że w Polsce występuje również wiele certyfikatów, które mają dobrowolny charakter. Zaliczyć do nich można normy ISO 9000, czyli normy dotyczące zarzadzania jakością. Ich celem jest zagwarantowanie, że dostarczane klientom wyroby, spełniają określone wymagania i standardy. W ten sposób oferowane towary przez przedsiębiorców stają się dla potencjalnych klientów dużo bardziej atrakcyjne, gdyż pozwalają im stwierdzić, że dany wyrób odpowiada standardom panującym na rynku.

Powyższe ilustruje, że certyfikacja wyrobów odgrywa istotną rolę w procesie wprowadzania ich do obrotu i oddania do użytku przez przedsiębiorców. Wynika to z faktu, że część certyfikatów posiada obowiązkowy charakter. Dotyczy to w szczególności certyfikatu CE na określone kategorie wyrobów. Wobec tego wprowadzenie danego towaru – bez uzyskania przedmiotowego certyfikatu – może stanowić podstawę do poniesienia przez danego przedsiębiorcę istotnych sankcji. Niemniej, dobrowolna certyfikacja również wydaje się być istotna, zwłaszcza w przypadku przekonania potencjalnych klientów do nabycia określonego wyrobu. Dobrowolne certyfikaty gwarantują bowiem, że oferowany towar spełnia określone normy, co w konsekwencji zachęca klientów do jego zakupu oraz buduje postrzeganie przez nich marki producenta, jako spełniającej odpowiednie wymagania.

Autor:
Krzysztof Cyran
Aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *