0

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP przez obywateli/spółki Białorusi

Co do zasady, obywatele Białorusi oraz podmioty (spółki, przedsiębiorstwa) z siedzibą na terenie Białorusi mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w formie spółki:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • akcyjnej,

a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji.

Od powyżej zasady są wyjątki.
Tytułem przykładu: obywatele Białorusi, którzy:

1. Posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny,
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,

2. Korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

3. Posiadają ważną Kartę Polaka,

Mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

 

Print Friendly

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *