0

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce.

Zgodnie z ogólną zasadą nabycie nieruchomości w Polsce przez podmioty zagraniczne, niebędące rezydentami EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, wymaga zezwolenia. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie jest wydawane na wniosek podmiotu zagranicznego, jeżeli: – nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego; –… Continue Reading

0

Normy zgodności towarów wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej

W ostatnich latach widoczne jest coraz większe zainteresowanie rynkiem europejskim przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poza jego obszarem. Związane jest to z faktem, że rynek wspólnotowy jest bardzo chłonny na różnego rodzaju wyroby, które nie są wytwarzane przez rodzime przedsiębiorstwa. Jednakże samo wprowadzenie towarów do obrotu na jego obszarze niejednokrotnie… Continue Reading

0

Koszty dodatkowe należy wliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem VAT z tytułu importu towarów.

Zgodnie z art. 30b ust. 4 ustawy o VAT podstawa opodatkowania z tytułu importu towarów obejmuje koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu 2 ubezpieczenia – o ile nie zostały włączone do wartości celnej – ponoszone do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu do innego… Continue Reading

0

Nowe zasady rozliczeń faktur korygujących.

find2

24 września Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw i związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015, poz. 1595). Ustawa reguluje budzącą dotychczas wiele wątpliwości kwestię rozliczania korekty przychodów i kosztów podatkowych. Zmiany umożliwią dokonywanie korekt przychodów i kosztów… Continue Reading

0

Nabywanie nieruchomości przez obywateli Białorusi

ZEZWOLENIE Nabywanie przez cudzoziemców spoza UE, w tym obywateli Białorusi nieruchomości, co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia. Przy czym przez nabycie nieruchomości należy rozumieć nabycie: prawa własności nieruchomości; użytkowania wieczystego nieruchomości; udziałów lub akcji w spółce będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zezwolenie jest wydawane,… Continue Reading