Regulamin

Regulamin serwisu informacyjnego www.biznesves.ru

I.   Definicje
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.    Spółce – rozumie się przez to podmiot będący twórcą oraz prowadzący informacyjny serwis internetowy „Biznes v ES”, którym jest  Chałas i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, 00-844 Warszawa,
2.    Serwisie lub Serwisie „Biznes v ES” – rozumie się przez to stronę internetową „Biznes v es” wraz z zestawem wszystkich narzędzi internetowych dostępnych na tej stronie, będącą własnością Chałas i Wspólnicy Sp. z o.o., dostępną pod adresem:www.biznesves.ru, do którego prawa przysługują Chałas i Wspólnicy Sp. z o.o.,
3.    Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin korzystania z Serwisu „Biznes v ES”, dostępnego pod adresem: www.biznesves.ru/regulamin
4.    Użytkowniku – rozumie się przez to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu,
5.    Partnerze Merytorycznym –  rozumie się przez to każdy podmiot współpracujący z Serwisem na podstawie stosownej umowy,
6.    Materiałach – rozumie się przez to teksty, materiały multimedialne, grafiki, zdjęcia, itp., w tym w szczególności stanowiące przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz.631  z późn. zm.).
II.   Postanowienia ogólne
1.    Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania informacyjnego Serwisu internetowego „Biznes v ES”, który jest dostępny pod adresem: www.biznesves.ru
2.    Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności Spółki  jako podmiotu będącego twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami  oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
3.    Uruchomienie Serwisu „Biznes v ES” ma na celu ułatwienie wszystkim zainteresowanym podmiotom dostępu do informacji o możliwościach i uwarunkowaniach prowadzenia przez przedsiębiorców z rynków wschodnich inwestycji na rynkach UE, a także do informacji o wydarzeniach związanych z tematyką Serwisu.
4.    W treści Serwisu „Biznes v ES” znajdują się odnośniki (linki) do zasobów internetowych zarządzanych przez Partnerów Merytorycznych Serwisu. Do korzystania z zawartości  tych zasobów  stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez Partnerów Merytorycznych.
5.    Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu „Biznes v ES”, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie w jakikolwiek sposób z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na wszystkie postanowienia Regulaminu oraz  z  potwierdzeniem, że  Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

III.  Zasady korzystania z serwisu

1.    Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet, a korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest bezpłatne.
2.    Dostęp do zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zawarcia umowy.
3.    Użytkownik korzysta z informacji dostępnych w Serwisie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
4.    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
5.    Zabronione jest rozpowszechnianie Materiałów zawartych w Serwisie w celach komercyjnych, a także usuwanie informacji o prawach autorskich i prawach pokrewnych Spółki i innych podmiotów z jakichkolwiek Materiałów i treści zawartych w Serwisie, w tym dotyczących praw do znaków towarowych i źródeł znajdujących się w Serwisie informacji.
IV.  Własność intelektualna
1.    Serwis oraz zawarte w nim Materiały, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2.    Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów tekstowych, graficznych, układu strony itp., są zastrzeżone na rzecz Spółki, o ile nie wskazano inaczej.
3.    Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika serwisu, ani też udostępniana osobom trzecim.
4.    Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie do materiałów zawartych w Serwisie, a także do ich układu objęte są ochroną, a ich kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko pod warunkiem oznaczenia wykorzystywanego Materiału informacją, iż Materiał pochodzi z Serwisu.
5.    Poprzez korzystanie z Materiałów udostępnionych w Serwisie, Użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów.
V.   Wyłączenia i ograniczenie odpowiedzialności
1.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o Materiały i informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
2.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wadliwym działaniem Serwisu, systemem transmisji, awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami oraz innymi wadami o charakterze technicznym, które mogą wpłynąć na poprawność, brak wadliwości, jakość, szybkość i właściwą parametryzację korzystania z Serwisu.
3.    Partner Merytoryczny ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść przekazanych Spółce do zamieszczenia w Serwisie Materiałów i informacji.
4.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie materiały, w tym informacje, opinie i komentarze przekazane do publikacji w Serwisie przez Partnera Merytorycznego.
5.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa, w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste, zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Materiałów przekazanych przez Partnera Merytorycznego.  Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Partner Merytoryczny Serwisu, który przekazał dany Materiał do publikacji w Serwisie.
6.    Wszelkie Materiały, informacje, wyjaśnienia lub dane zawarte w Serwisie mają charakter poglądowy i nie stanowią porad, zaleceń, konsultacji ani wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie stanowią też czynności doradczych, jak również nie stanowią  rekomendacji, w szczególności do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów lub usług.   Spółka nie gwarantuje kompletności, aktualności, poprawności ani adekwatności prezentowanych w Serwisie informacji do potrzeb Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie lub zaniechanie jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, których podstawą było lub ma być wykorzystanie Materiałów i informacji zawartych w Serwisie.
7.    Spółka informuje, że nie ma wpływu na zawartość zasobów stron internetowych Partnerów Merytorycznych Serwisu i nie odpowiada za skutki korzystania z nich przez Użytkownika za pośrednictwem linków znajdujących się na stronie internetowej Serwisu „Biznes v ES”.
VI.  Polityka dotycząca plików cookies  i przetwarzanie danych osobowych użytkowników
1.    Podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: Pliki Cookies). Zawartość Plików Cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
2.    Instalacja Plików Cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania z Serwisu i jego pełnej funkcjonalności.
3.    Informacje na temat wykorzystywania Plików Cookies  określa polityka cookies  dostępna na stronie www.biznesves.ru/cookies
4.    Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu może wymagać podania przez Użytkownika danych osobowych. W takim przypadku przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.).
5.    Spółka jako administrator danych osobowych będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach  niezbędnym do prowadzenia i prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Zakres wymaganych danych osobowych każdorazowo określany jest w odpowiednich sekcjach Serwisu.
6.    Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż powyżej wskazany, odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w udzielanej przez Użytkownika zgodzie. W szczególności Użytkownicy mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych przez Spółkę oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
7.    Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W tym celu Użytkownik powinien się zwrócić do Spółki listownie lub mailowo na adres: kontakt@biznesves.ru
VII. Postanowienia dodatkowe
1.    Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu.
2.    Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.
3.    W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, będą one publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu wraz z informacją o dokonaniu zmian.
4.    Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
5.    Regulamin oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Print Friendly, PDF & Email