0

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 2 ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., Nr 730), jeżeli emitent nie wypełni w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji, obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne.

Ani unormowania ustawy o obligacjach, ani regulacje zawarte w innych aktach prawnych nie precyzują specyficznie wymogów formalnych związanych ze składaniem żądania natychmiastowego wykupu obligacji. Jako że w komentowanym przypadku obligacje nie mają formy dokumentu, prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy są określone w warunkach emisji. Dlatego też, przed sporządzeniem żądania natychmiastowego wykupu obligacji warto zapoznać się z postanowieniami warunków emisji, które mogą definiować przesłanki formalne związane ze wszczęciem procedury natychmiastowego wykupu. Niejednokrotnie warunki emisji zastrzegają, iż do żądania natychmiastowego wykupu należy dołączyć świadectwo depozytowe. Obligatariusz powinien także wykazać swoją legitymację do otrzymania kwoty wykupu w trybie natychmiastowym poprzez podanie podstawowych danych identyfikacyjnych utartych w praktyce, takich jak imię, nazwisko, miejsca zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego czy numer PESEL. Ze względów dowodowych żądanie natychmiastowego wykupu obligacji powinno zostać sporządzone na piśmie i doręczone na adres siedziby emitenta (lub inny adres wskazany w warunkach emisji) osobiście, listem poleconym bądź przesyłką nadaną za pośrednictwem kuriera.

Jeśli chodzi o aspekt merytoryczny wszczęcia procedury natychmiastowego wykupu, to sedno stanowi wykazanie przez odnośnego obligatariusza, iż emitent nie wypełnił w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z obligacji.

dr Iwona Gębusia, radca prawny, szef Departamentu Prawa Bankowego i Instrumentów Finansowych w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *