0

Podpis elektroniczny będzie bardziej mobilny

Podpis elektroniczny, funkcjonuje  w polskim systemie prawnym od 15 lat. W sferze biznesu stał się codziennością, wciąż jednak nie jest narzędziem powszechnie stosowanym. Zwiększenie mobilności jego wykorzystania oraz wprowadzenie do obrotu prawnego nowych usług zaufania mają zwiększyć jego powszechność. Zmiany w tym zakresie nastąpiły w Polsce z dniem 1 lipca 2016 roku, kiedy zaczęło obowiązywać tzw. rozporządzenie eIDAS. Zastąpiło ono dyrektywę 1999/93/WE w sprawie wspólnotowych ram prawnych dla podpisów elektronicznych oraz krajowe przepisy państw członkowskich, w zakresie regulowanym tym rozporządzeniem. Wprowadzona regulacja eIDAS uwzględnia kilka aspektów i wyodrębnionych w ich ramach celów. Po pierwsze ma zapewnić aby  oświadczenia woli składane z wykorzystaniem podpisu elektronicznego w obrocie elektronicznym były bezpieczne, a więc niedostępne dla osób trzecich oraz pozwalały na identyfikację  autora oświadczenia woli. Po drugie ma zapewnić  transgraniczność wykorzystania, a więc aby oświadczenia woli składane na odległość w  drodze elektronicznej mogły być niezależne od granic państwowych stąd m.in. ich unifikacja. Po trzecie komunikacja na odległość odbywa się obecnie marginalnie w oparciu o tradycyjne środki porozumiewania takie jak poczta, faks czy telefonia stacjonarna, natomiast przede wszystkim wykorzystuje się urządzenia mobilne takie jak telefony komórkowe, laptopy, tablety. Powyższe czynniki wymusiły  prawne uregulowanie zagadnień związanych ze składaniem oświadczeń woli za pomocą tych obecnie powszechnych środków. Pozostanie przy tradycyjnych rozwiązaniach podpisu elektronicznego nie przystawałoby do rzeczywistości i obecnych potrzeb.

Założeniem eIDAS, było ujednolicenie oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa usług zaufania i identyfikacji elektronicznej we wszystkich państwach UE.  Zmieniono definicję uwierzytelniania a podpis elektroniczny to już nie dane służące „jako metoda uwierzytelnienia”, ale dane służące do podpisywania. Obecnie  weryfikację tożsamości użytkowników usług online umożliwiają powszechnie rozpoznawalne mechanizmy identyfikacji elektronicznej (eID). Temu celowi nie będzie więc już służył podpis elektroniczny ( choć nadal będzie wykorzystywany do identyfikacji). Wprowadzenie nowych jednolitych  standardów, ma zapewnić  interoperacyjność i transgraniczność oraz większą mobilność wykorzystania  usług regulowanych eIDAS.  Nowe usługi poza dotychczasowym podpisem elektronicznym i znakowaniem czasem, to zgodnie z eIDAS: pieczęci elektroniczne, doręczenia elektroniczne, uwierzytelniania i zabezpieczenia witryn internetowych oraz usługi walidacji i konserwacji pieczęci i podpisów elektronicznych. Kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu eIDAS, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.  Zgodnie z  Art. 78 1 2 kodeksu cywilnego. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie (wydanym w jakimkolwiek państwie członkowskim) jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach.

Same zmiany w przepisach nie wystarczą jednak dla ukształtowania się w świadomości istnienia powszechnego środka identyfikacji elektronicznej. Jego posiadacz musi znać sposób jego działania i zasady bezpieczeństwa, aby zaczął się nim na co dzień posługiwać. Musi mieć także czas żeby się do niego przyzwyczaić.

Autor. DR BOGDAN FISCHER Radca Prawny Kancelarii Chałas i Wspólnicy

Print Friendly, PDF & Email

Sandra Siurczyk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *