0

Gwarancja bankowa jako umowne zabezpieczenie wierzytelności

sing_doc

Definicję oraz szczegółowe zasady instytucji gwarancji bankowej określają przepisy ustawy z dnia 1 stycznia 1998 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm., dalej zwana: „Prawo bankowe”). Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa bankowego, gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta), że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Gwarantem może być jedynie bank, natomiast beneficjentem gwarancji może być właściwie każdy podmiot.

Wystawiając gwarancję bankową, bank działa na zlecenie wykonawcy (zleceniodawca gwarancji). W przypadku gdyby zleceniodawca gwarancji (dłużnik), nie wywiązał się lub wywiązał się nienależycie ze swojego zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji (wierzyciela), bank zobowiązany jest do zapłaty określonej kwoty (suma gwarancyjna).

Gwarancja bankowa udzielana jest w formie listu gwarancyjnego, który szczegółowo określa dane dotyczące m.in. beneficjenta gwarancji, świadczenia zleceniodawcy, zobowiązania banku oraz terminu obowiązywania gwarancji bankowej. Udzielenie gwarancji bankowej uzależnione jest od zapłaty prowizji. Najczęściej jest to określony procent od wartości sumy gwarancyjnej. Co do zasady, obowiązek uiszczenia zapłaty prowizji spoczywa na zleceniodawcy gwarancji.

Należy mieć na uwadze, że gwarancja bankowa jest instytucją ukształtowaną na zasadzie swobody umów (art. 3531 k.c.). Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności, a źródłem zobowiązania gwaranta jest umowa zawierana pomiędzy gwarantem a beneficjentem.

Autor: Paweł Chmieliński, aplikant adwokacki

Print Friendly, PDF & Email

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *